Algemene voorwaarden

Door te bestellen gaat u met onze voorwaarden akkoord.

VOORWAARDEN VOOR LEVERING DOOR DICKS.NL

Dicks Dumpstore is geregistreerd onder Dicks Dumpstore. bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 51882035 hierna te noemen Dicks Dumpstore en is gevestigd te Leeuwarden over de kelders 8 (correspondentieadres: over de kelders 8 8911 JE 8 ).

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Dicks Dumpstore afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2 - Bestelling en totstandkoming overeenkomst

a. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat door ons een bestelformulier is ontvangen (via de website, post, fax) of wanneer wij telefonisch een bestelling hebben aangenomen. Na bestellen ontvangt u een bevestiging e-mail met daarin uw unieke bestel nummer. De bestelling is niet geldig als uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig is vast te stellen, de gegevens in het bestelformulier onvolledig zijn of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.

b. Door te bestellen komt een koop op afstand zoals bedoeld in art. 7:46 lid a. t/m j. van het Burgerlijk Wetboek. Indien u niet tevreden bent over uw bestelling dan kunt u tot 8 werkdagen na ontvangst van de artikelen of diensten uw bestelling retourneren. Na afloop van deze termijn is de koop definitief en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd.

c. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW).

b. Betaling kan uitsluitend vooraf plaatsvinden onder vermelding van uw unieke bestel nummer volgens de hierna te noemen betalingsmethoden: - overschrijving op een van onze bank rekeningen.

c. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Dicks Dumpstore.

Artikel 4 - Levering en verzendkosten

a. De op de website aangeboden goederen zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

b. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid te annuleren. Reeds ontvangen betalingen worden binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.

c. Bestellingen worden verzonden via DPD pakketservice. De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht: - adres in Nederland: basistarief € 6,95 boven de 100 euro verzendkosten vrij - adres in ander Europees land zie verzendkosten. De genoemde tarieven zijn inclusief verwerking- en verpakkingskosten.

d. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. belstuk, aangetekende, verzekerde verzending of verzending naar landen buiten Europa).

e. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij ons bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.

f. Er wordt een verzendbericht verstuurd op de dag van verzending.

Artikel 5 - Retour zenden en/of ruilen

a. U bent gerechtigd om binnen 8 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. Een reeds door u betaald bedrag zal binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.

b. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 8 dagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden.
De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. Voor toezending van de nieuwe artikelen brengen wij opnieuw verzendkosten in rekening.

c. Na de periode van 8 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

d. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:
- Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;
- Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
- Het artikel bevindt zich niet in de originele verpakking.

Artikel 6 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze
publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-,import-,of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

c. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Artikel 8 - Privacy statement

Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

Artikel 9 - Geschillen

Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden niettemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 10 - Toepasselijk recht

a. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

b. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 11 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden d.d. 4 mei 2007 onder nummer 01040701.

b. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de bestelling.

Deze voorwaarden kunt u printen of worden op eerste verzoek per post of per e-mail toegezonden.