Verzenden & retourneren

Artikel 4 - Levering en verzendkosten

a. De op de website aangeboden goederen zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

b. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid te annuleren. Reeds ontvangen betalingen worden binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.

c. Bestellingen worden verzonden via UPS. De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht: - adres in Nederland: basistarief €7,95 -. De genoemde tarieven zijn inclusief verwerking- en verpakkingskosten.

d. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. bel stuk, aangetekende, verzekerde verzending of verzending naar landen buiten Europa).

e. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij ons bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.

f. Er wordt een verzendbericht verstuurd op de dag van verzending.

Artikel 5 - Retour zenden en/of ruilen

a. U bent gerechtigd om binnen 8 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. Een reeds door u betaald bedrag zal binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.

b. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 8 dagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden.
De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail. Voor toezending van de nieuwe artikelen brengen wij opnieuw verzendkosten in rekening.

c. Na de periode van 8 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

d. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:
- Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;
- Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
- Het artikel bevindt zich niet in de originele verpakking.

Artikel 6 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze
publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-,import-,of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

c. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.